WAB: Informatieplicht (Inlenersbeloning)

Informatieplicht 

Een inlener die gebruik maakt van uitzendkrachten is verplicht om de bij hem geldende arbeidsvoorwaarden voor de aanvang van de ter beschikkingstelling schriftelijk of elektronisch door te geven aan de uitzendonderneming. Dit wordt ook wel de inlenersbeloning genoemd en bestaat uit de volgende zes elementen die elk ten minste gelijk zijn aan de beloning van de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener, waar de uitzendkracht onder leiding en toezicht van die inlener zijn werkzaamheden verricht:

a) Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
b) de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan - dit ter keuze van de uitzendonderneming - gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
c) toeslagen voor overwerk, voor werken in onregelmatigheid (waaronder feestdagen), verschoven uren, ploegendienst en werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen, of vuil werk);
d) initiële loonsverhoging (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald);
e) kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
f) periodieken (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald).

Wanneer er een wijziging plaatsvindt in de arbeidsvoorwaarden van de inlener en deze wijziging van invloed is op de inlenersbeloning, dient deze onverwijld doorgegeven te worden aan de uitzendonderneming.

De inlener kan op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies(WAS) aangesproken worden op het niet-betalen van het cao-loon aan de uitzendkracht. De inlenersbeloning is namelijk gebaseerd op de informatie zoals verstrekt door inlener.