Prinsjesdag 2018: Hoofdpunten Miljoenennota arbeidsmarkt

De werkloosheid daalt. Steeds meer sectoren krijgen te maken met een krappe arbeidsmarkt. Het kabinet constateert diverse mismatches op de arbeidsmarkt en wil naar een arbeidsmarkt in balans. Flex moet minder flex worden. Vast minder vast. Hiertoe worden verschillende voorstellen uitgewerkt. Daarnaast moet een commissie onderzoek gaan doen naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. 

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vanzelfsprekend veel aandacht voor de arbeidsmarkt. De werkloosheid daalt, ook onder ‘bijzondere doelgroepen’. In 2019 daalt de werkloosheid zelfs tot het laagste niveau sinds 2001. Dit leidt tot krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben steeds meer moeite met het vinden van geschikt personeel. Zo ondervinden de sectoren ICT, zorg, techniek, logistiek en onderwijs al grote problemen bij het vervullen van vacatures.

Commissie onderzoekt toekomstbestendigheid arbeidsmarkt

Ten aanzien van arbeidsvormen constateert het kabinet diverse mismatches op de arbeidsmarkt. Zij vindt dat de flexibilisering te ver is doorgeschoten, terwijl ‘vaste’ medewerkers teveel bescherming genieten. Het kabinet vindt dan ook dat er juist in deze economisch goede tijden gemoderniseerd moet worden.

“Het kabinet heeft een ambitieus programma voor de komende tijd, waarmee het discussies over mismatches die al jaren lopen beslecht en de hoognodige arbeidsmarkthervormingen doorvoert. Voor de uitdagingen op lange termijn wil dit kabinet ook fundamenteler kijken of de verschillende stelsels van het arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit nog aansluiten bij een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Daarom stelt het kabinet een onafhankelijke commissie in die zal onderzoeken of ons huidige stelsel nog aansluit op de arbeidsmarkt van de toekomst.”

Beleidsmaatregelen arbeidsmarkt

Ook op korte termijn worden maatregelen aangekondigd om de geconstateerde ‘mismatches’ aan te pakken. De verschillende maatregelen uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een rij:

  • Per 2020 structurele LKV voor Banenafspraak en scholingsbelemmerden. Het Loonkostenvoordeel voor Banenafspraak en scholingsbelemmerden is niet langer beperkt tot 3 jaar maar geeft per 2020 structureel recht op LKV. De uitbreiding is bedoeld om het arbeidsmarktperspectief van mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te vergroten.
  • Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): Met het oog op het aanbrengen van een nieuwe balans op de arbeidsmarkt tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten werkt het kabinet meerdere maatregelen uit. Het gaat hierbij om een nieuwe ontslaggrond in te voeren, de mogelijkheden om een flexibele arbeidsovereenkomst aan te gaan te verruimen waar de aard van het werk dit vereist, de proeftijd te verlengen, de transitievergoeding voor langdurige arbeidsovereenkomsten te verlagen en tegelijkertijd vanaf de eerste dag recht op transitievergoeding te laten ontstaan, regels te stellen ter voorkoming van permanente beschikbaarheid van werknemers met oproepcontracten, te bewerkstelligen dat concurrentie op arbeidsvoorwaarden bij payrolling wordt voorkomen, een WW-premie in te voeren waarvan de hoogte afhankelijk is van de contractvorm en de sectorpremies af te schaffen. De beoogde invoeringsdatum van de Wab is 1-1-2020.
  • Vervanging wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA): Het kabinet werkt in 2019 maatregelen uit ter vervanging van de Wet DBA waarmee, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden, wordt tegengegaan. Daarnaast beogen de maatregelen zekerheid te geven aan zelfstandigen en hun opdrachtgevers dat geen sprake is van een dienstbetrekking.
  • Leven Lang Ontwikkelen (LLO): Voor het jaar 2019 wordt € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van randvoorwaarden voor een Leven Lang Ontwikkelen.
  • Herziening wettelijk minimumloon: Per 1-7-2019 krijgen werknemers vanaf 21 jaar (in plaats vanaf 22 jaar), recht op het volledige minimumloon en gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar verder omhoog.
  • Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk. Daartoe zet het kabinet in op een breed offensief voor vereenvoudiging en meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet heeft de Tweede Kamer hierover bij brief van 7 september geïnformeerd. Dit voorstel moet nog nader uitgewerkt worden. .

Daarnaast is er aandacht voor de Herziene Detacheringsrichtlijn, de Brexit en Meldingsplicht voor dienstverleners uit de Europese Unie.

De volledige Miljoenennota is hieronder te downloaden.

Miljoenennota

Bron: PWnet