WAB: Payrolling

Payrolling 

In de wet wordt een definitie opgenomen van de payrollovereenkomst. Deze definitie luidt; De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen. 

Dit betekent dat als er geen sprake is van een allocatieve activiteit en de werknemer exclusief ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever er sprake is van een payrollovereenkomst. Dit moet per individuele situatie beoordeeld worden. 

Als er sprake is van een payrollovereenkomst dan heeft de werknemer recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden (primair, secundair etc.) zoals die van toepassing zijn op de werknemers in dienst van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor wat betreft de rechtspositie. Het inzetten van payrollmedewerkers wordt per 1 januari 2020 dus duurder daar de payrollmedewerker ook recht krijgt op de bij de inlener geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen etc. 

Voor de rechtspositie van de payrollmedewerker is de wettelijke ketenregeling van toepassing. Dit houdt in dat de payrollmedewerker maximaal 3 tijdelijke contracten in 3 jaar krijgt. De contractflexibiliteit in Fase A(1/2) en Fase B(3) bij uitzendkrachten is niet meer van toepassing. Voor uitzendkrachten blijft de periode van 5,5 jaar aan contractflexibiliteit gehandhaafd.