Aanpassing wettelijk minimum jeugdloon

Het kabinet wil met een wetswijziging het wettelijk minimum jeugdloon (WMJL) aanpassen zodat jongeren al vanaf 21 jaar recht krijgen op het wettelijk minimumloon (WML). Nu hebben jongeren pas vanaf 23 jaar recht op het WML.

Een dergelijk aanpassing klinkt natuurlijk goed, maar kan ook nadelen met zich meebrengen. Met de verlaging van de leeftijdsgrens van het WML, worden jongere werknemers natuurlijk wel duurder voor werkgevers en daar zitten heel wat werkgevers natuurlijk niet op te wachten. Om de extra loonkomsten als gevolg van deze wetswijziging te compenseren komt het kabinet met een apart fonds met 100 miljoen euro. Of deze 100 miljoen euro toereikend is om een verhoging van de loonkosten van jonge werknemers te compenseren, is niet duidelijk.

Een verlaging van de leeftijdsgrens van het WML kan er in het slechtste geval toe leiden dat werkgevers jonge werknemers minder snel zullen aannemen en de jeugdwerkloosheid, die nu al aanzienlijk is, nog verder zal stijgen. Uit cijfers van het CBS is namelijk al gebleken dat de huidige systematiek met jeugdlonen tot en met 23 jaar bijdraagt aan het sneller vinden van een baan. Een verhoging van de jeugdlonen zal naar verwachting het tegenovergestelde effect hebben.

Ook LBV heeft in verschillende CAO’s afspraken gemaakt over jeugdlonen die direct gekoppeld zijn aan het WMJL. Uiteraard zal LBV deze afspraken aanpassen zodra het wetsvoorstel erdoor is. Daarnaast bevatten verschillende CAO’s ook afspraken over jeugdlonen die niet direct gekoppeld zijn aan het WMJL. Het betreft hier afspraken over jeugdlonen die hoger liggen dan het WMJL.

LBV gaat deze laatste afspraken niet direct aanpassen ook al wordt het WMJL aangepast, maar gaat eerst de effecten van de voorgenomen wetswijziging eerst monitoren en evalueren. Immers LBV behartigt de belangen van haar jonge leden niet goed als een aanpassing van deze jeugdlonen wordt doorgevoerd zonder te weten of dit nadelige gevolgen heeft voor de werkgelegenheid van deze jonge leden.

Pas als duidelijk is welke effecten de verhoging van het WMJL heeft op de werkgelegenheid van jongeren, zal LBV in overleg treden met werkgevers om nieuwe CAO-afspraken te maken over jeugdlonen.

Bron : LBV

Kommentare sind deaktiviert